Oprávnený zhotoviteľ

Naša spoločnosť je oprávneným zhotoviteľom v rámci národného programu ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM, ktorý je zameraný na podporu obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.
Počas trvania prvého kola tohto programu sme zabezpečili inštaláciu slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu vo viac ako 300 domácnostiach, vďaka čomu sme sa zaradili medzi popredné spoločnosti využívajúce túto podporu.

Jednoduchá cesta k obnoviteľnému zdroju

Za predpokladu, že sú splnené všeobecné podmienky podpory, je postup získania poukážky veľmi jednoduchý:

1. voľba zdroja tepla

Prvým ktorom je správna voľba zdroja tepla a to nielen z hľadiska výrobcu a značky, ale tiež z hľadiska výkonu a účelu využitia. Naša spoločnosť ponúka širokú paletu služieb pre správnu voľbu ideálneho zariadenia.

2. voľba zhotoviteľa

Veľmi dôležitým krokom je správna voľba realizátora diela, ktorý musí byť v zozname oprávnených zhotoviteľov. Pri voľbe zhotoviteľa doporučujeme, aby si investor preveril kompetentnosť jednotlivých firiem, ich referencie, ponúkanú záručnú dobu ako aj možnosť vykonávania servisu. Podobne, ako počas minulých dotácií, aj pri dotačnom programe ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM, vzniklo mnoho realizátorov ponúkajúcich lacné zariadenia s nejasným pôvodom a kvalitou. Po skončení dotačného programu je mnohokrát veľmi obtiažne zabezpečiť na tieto produkty servis a náhradné komponenty. 

3. Zaregistrovanie poukážky

Záujemcovia o inštaláciu akéhokoľvek podporovaného obnoviteľného zdroja, ktorí sa rozhodnú pre inštaláciu od našej spoločnosti, dostanú kompletné poradenstvo pre úspešné získanie poukážky. Pri včasnom objednaní systému ponúkame možnosť zaregistrovania zariadenia. Po vydaní, musí byť poukážka podpísaná podľa pokynov majiteľmi nehnuteľnosti a v lehote 30 dní odovzdaná vybratému zhotoviteľovi k zaregistrovaniu. Lehota 30 dní plynie od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.  Od dátumu vydania poukážky plynie zároveň lehota na zhotovenie a odovzdanie diela, obyčajne 3 mesiace. O prípadných zmenách je zhotoviteľ informovaní SIEA.

4. Realizácia diela

Po dohode medzi investorom a realizačnou spoločnosťou sa zabezpečí nainštalovanie diela, prevedenie funkčných skúšok, zaškolenie o jeho obsluhe. Inštalácia je považovaná na ukončenú po odovzdaní kompletnej dokumentácie k dodaným zariadeniam a podpísaní preberacieho protokolu. Investor svojim podpisom potvrdzuje prebratie diela, ako aj skutočnosť, že bol zaškolený o jeho bezpečnej prevádzke a potrebe vykonávania pravidelnej servisnej činnosti. Po ukončení realizačný prác zabezpečí zhotoviteľ fotodokumentáciu nainštalovaného zariadenia a miestna inštalácie. 

5. Financovanie diela

S našou spoločnosťou je financovanie veľmi jednoduché. Po ukončení prác a ich odsúhlasení investorom, sa vystaví faktúra s dohodnutou dobou splatnosti. Naši zákazníci platia za dielo iba sumu poníženú o výšku dotácie.

6. Žiadosť o preplatenie poukážky - zabezpečuje zhotoviteľ

Požadované dokumenty ako aj fotodokumentácia inštalácie sa odošlú na kontrolu do SIEA. Po úspešnom posúdení poukážky bude vykonaná úhrada na účet realizátora.


Viac informácií o podmienkach podpory - tu