Montáž systému

Pre bezproblémový priebeh inštalácie zabezpečujeme:

 • komunikáciu s investorom stavby
 • komunikáciu s dodávateľom stavby
 • komunikáciu so súvisiacimi profesiami (elektroinštalácia, plynoinštalácia, zdravotechnika)
 • v špecifických prípadoch komunikáciu s architektom alebo statikom
 • vyhodnotenie kvality vody, ktorou bude systém napustený
 • v prípade potreby, napustenie systému cez špeciálne zmäkčovacie zariadenie
 • triedenie a likvidáciu odpadu z nami dodaných produktov

Oživenie systému

Uvedenie systému do prevádzky zabezpečujeme vo väčšine prípadov vlastnými, odborne spôsobilými  technikmi. Naši technici  vykonávajú nasledovné činnosti:

Pred uvedením diela do prevádzky:
 • kontrolu vykonaných montážnych prác
 • nastavenie bezpečnostných prvkov
 • kontrolu správnosti zapojenia regulačných členov
 • ak je požiadavka, kontrolu kvality teplonosnej kvapaliny
Po uvedení systému do prevádzky:
 • nastavenie prevádzkových hodnôt
 • preverenie funkčnosti zariadenia
 • vysvetlenie princípu činnosti zariadenia užívateľovi
 • informovanie o potrebe vykonávania údržby zariadenia
 • vypísanie servisných a záručných listov

Dokumentácia

Po ukončení montážnych prác a uvedení zariadenia do prevádzky, naši pracovníci pripravia:
 • protokoly o vykonaných funkčných skúškach systému
 • certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode na dodaný sortiment
 • potvrdené záručné listy
 • ak bolo dohodnuté, projekt skutkového vyhotovenia