V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou alterna, spol. s r. o. Vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno:     alterna, spol. s r. o.
Sídlo:     Lisková 648, Lisková 034 81
IČO:             43824382
Tel.:             044/4324237
E-mail:             info@alterna.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie Vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie Vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru na našich webových stránkach, alebo nám inak poskytnete Vaše kontaktné údaje, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vtedy, keď nám týmto spôsobom budete adresovať akúkoľvek Vašu požiadavku alebo otázku. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na Vaše otázky a splnili Vaše prípadné požiadavky, týkajúce sa našich služieb. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, a ak sa stanete našimi zákazníkmi, následný zmluvný vzťah medzi nami a Vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vám však nebudem môcť odpovedať, vstúpiť do zmluvného vzťahu a splniť Vaše požiadavky.

Keď Vás zaujme naša ponuka a vstúpime do zmluvného vzťahu, budeme spracúvať osobné údaje Vás, našich zmluvných partnerov - fyzických osôb, alebo osôb, konajúcich v mene právnických osôb, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu súvisiaceho s našou činnosťou. Vaše údaje spracúvať za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, teda za účelom poskytnutia našich služieb v oblasti projektovania, dodávky, montáže, servisu vykurovacích systémov a s tým súvisiacimi činnosťami, plnením našich zákonných povinností napr. v oblasti účtovných a daňových povinností, správy registratúry a podobne, tiež za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Budeme spracúvať Vaše kontaktné údaje, najmä titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať bez Vášho súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na plnenie povinností vyplývajúcich tohto zmluvného vzťahu a z príslušných právnych predpisov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich nám tiež zo zákona o účtovníctve, zákona o DPH, zákona o archívoch a registratúrach a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné.

Keď si u nás podáte žiadosť o prijatie do zamestnania, budeme Vaše údaje spracúvať za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície v našej spoločnosti. Budeme spracúvať Vaše kontaktné údaje, informácie z Vášho životopisu, motivačného listu, údaje potvrdzujúce Vašu spôsobilosť na prácu a podobne. Ak sa stanete naším zamestnancom, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov dostanete na našom personálnom oddelení. Ak neuspejete v našom výberovom konaní a budete stále mať záujem o prácu v našej spoločnosti, Vaše údaje v životopise, motivačnom liste a iné Vami poskytnuté údaje zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie na základe Vášho súhlasu a budeme ich spracúvať len za účelom opätovného výberového konania v prípade, keď budeme mať voľnú pracovnú pozíciu v našej spoločnosti.

Príjemcovia, ktorým poskytujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujem len tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, napr. daňovému úradu, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, ďalej sprostredkovateľom, ktorých sme poverili spracúvaním osobných údajov, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a podobne. Vaše osobné údaje neposkytujeme subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a podobne, a to 5 rokov, keď sú Vaše osobné údaje súčasťou prijatej a odoslanej pošty, vrátane dopytov, komunikácie s dodávateľmi a odberateľmi, vypracovania cenových ponúk, 10 rokov, keď sú Vaše osobné údaje súčasťou faktúr, zmlúv, bankových výpisov a ostatných účtovných dokladov. Po uplynutí stanovenej doby a po zániku účelu spracúvania osobných údajov sú tieto osobné údaje bezpečne zlikvidované.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tieto práva.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

b) Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili Vaše neúplné osobné údaje.

c) Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

d) Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:
napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich nárokov,
ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, alebo ktoré sleduje tretia strana, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.

f) Právo namietať proti spracúvaniu tých Vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.

g) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Týmto zároveň vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.


Uchádzači o zamestnanie majú k dispozícii tento dokument - Záznam o spracovateľských činnostiach