Názov projektu: Nadstavba a stavebná úprava kancelárskych priestorov - firma alterna, spol. s r.o.

Kód projektu: IROP-CLLD-Q571-511-003-005
Kód výzvy: IROP-CLLD- Q571-511-003
Vyhlasovateľ výzvy: OZ “Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou, špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Názov prijímateľa: alterna, spol. s. r. o.
Miesto realizácie projektu: obec Lisková
Výška poskytnutého príspevku: 48 303,91 €
Celková hodnota spolufinancovania: 72 455,87 €
Finančná podpora z EÚ: 48 303,91 €
Celková hodnota projektu: 120 759,78 €
Začiatok realizácie: 07/2021 a ukončenie realizácie: 03/2022


Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je „Rozvoj podnikania a zvýšenie zamestnanosti v regióne“ a to prostredníctvom výstupov projektu stavebnotechnického riešenia – nadstavby kancelárskych priestorov spoločnosti, ktorá vytvorí priestor pre dve nové pracovné pozície na poskytovanie nových služieb. Naplnením cieľa a výstupov projektu sa zvýši diverzifikácia ponúkaných služieb, čo bude predstavovať kľúčovú výzvu pre rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti nielen v regióne a jej okolí, ale na území celého Slovenska. Vytvorením nového priestoru vznikne miesto pre poskytovanie komplexnejšej služby v oblasti technologického poradenstva a  nových služieb - autorizovanej montážnej a servisnej činnosti, záručného a pozáručného servisu aplikovanej v rámci  celého Slovenska.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

"Investícia do Vašej budúcnosti"Súbory na stiahnutie