Budovy občianskej vybavenosti

Zrealizovali sme množstvo projektov občianskej vybavenosti, ako sú bytové domy, polyfunkčné objekty, rekreačné a oddychové zariadenia, apartmánové domy a pod. S investormi sa snažíme komunikovať o predstavách riešenia technického zabezpečenia budov, pripravujeme viaceré alternatívy vykurovania a chladenia, ako aj porovnanie vstupných a prevádzkových nákladov pre rôzne zdroje tepla. Pripravujeme  tiež potrebnú dokumentáciu pre následnú realizáciu diela. Štandardom je komunikácia s architektami, stavebným dozorom, dotknutými profesiami, technickými inštitúciami a ďalšími inštitúciami, ako sú dodávatelia tepla, energií a pod. Počas realizácie diela sa poverený pracovník zúčastňuje pracovných stretnutí, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. 

Inžinierske siete

Zabezpečujeme kompletnú realizáciu inžinierskych sietí. Ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom stupni, geodetické zamerania, profesionálnu montáž ukončenú potrebnými skúškami ako aj zemné práce. 

Priemyselné inštalácie

Riešime tiež priemyselné inštalácie väčšieho a menšieho rozsahu. V rámci spolupráce zabezpečujeme analýzu požiadavky investora, ak si to situácia vyžaduje,  vykonávame potrebné merania a vyhodnotenie výsledkov. Na základe výstupov vypracujeme teoretický návrh riešenia s odhadom ceny diela, predbežnú ekonomiku prevádzky, prípadné porovnanie prevádzkových nákladov oproti pôvodnému systému. Ďalším krokom je projektová dokumentácia, ktorú pripravujeme od územného konania, cez stavebné povolenie, realizačný projekt až po projekt skutkového vyhotovenia diela. 

Inžiniering

V rámci vyššie uvedených činností zabezpečujeme kompletný inžiniering. Komunikujeme s projektantami, oprávnenými technickými inštitúciami, partnerskými dodávateľmi diela, ako aj dotknutými inštitúciami, ako sú plynárne, vodárne a pod. Výsledkom našej práce je odovzdanie diela vrátane kompletnej dokumentácie, v prípade potreby overenej oprávnenou inštitúciou.